• P 
  • P 
  • odborný/vrchní referent – odborný pracovník POVEZ II projektu „Podpora odborného 

odborný/vrchní referent – odborný pracovník POVEZ II projektu „Podpora odborného

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Bořkovská 572

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Příjem žádostí o příspěvek, kontrola jejich formální správnosti.
Komunikace se zaměstnavateli a dohled nad realizací vzdělávacích aktivit.
Zajišťování přijmu a kontroly vyúčtování vzdělávacích aktivit a poskytnutých
příspěvků na mzdy.
Příprava podkladů pro zprávy o realizaci projektu, vč. žádosti o platby a podklady pro
ekonomické útvary.
Zajišťování přípravy podkladů pro hodnocení hodnotící komisí.
Kontrola plnění povinností žadatele, vyplývající z Dohody o poskytnutí příspěvku a
příslušných právních předpisů.
Organizace odborných seminářů pro zaměstnavatele.
Zajištění publicity projektu v rámci regionu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 31. října 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, nebo
osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše
uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným
elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního
úřadu podatelna.lb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky ID pnszpvi.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. „UPCR2020/100655-78099806“.


více na: https://www.u

odpovědět
odborný/vrchní referent – odborný pracovník POVEZ II projektu „Podpora odborného
Kontaktní osoba: Priščáková
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Služební poměr
Pozice určená pro region: Liberecký kraj