• P 
  • P 
  • SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE ODD.SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍC 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE ODD.SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍC

Zaměstnavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382

KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 16.02.2024.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplomu a dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005),

Vzdělání a další požadavky:
- VŠ vzdělání odpovídající požadavkům dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- odborná praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí výhodou
- znalost právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, zejm

odpovědět
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE ODD.SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍC
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj